Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2012

V roce 2012 proběhl již potřetí celostátní dotazníkový průzkum, jehož výsledky jsou podkladem pro Analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR. Průzkum navazuje na obdobná šetření z let 1998 a 2004. Cílem průzkumu bylo zejména analyzovat stávající věkovou a kvalifikační strukturu pracovníků v knihovnách v ČR i situaci v oblasti platů, porovnat údaje s daty z předchozích průzkumů, na základě srovnávací analýzy vyhodnotit trendy vývoje a získat podklady pro formulaci koncepce dalšího vzdělávání knihovníků a práci na prioritě 20 (Lidské zdroje) v Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015. Celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven je jednou z priorit této koncepce. I z tohoto důvodu byla Národní knihovna ČR pověřena Ministerstvem kultury ČR zpracováním nové analýzy.

Stejně jako bylo předchozích šetření využito mimo jiné pro přípravu katalogu prací, chtěli bychom nových výsledků použít např. k porovnání a eventuálnímu korigování chybného zařazení pracovníků, iniciování změn katalogu prací či k jednání s MPSV apod. Získané podklady budou rovněž východiskem pro další analýzy v personální oblasti, kromě zpracování koncepce celoživotního vzdělávání včetně akreditace celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, také pro úpravu zaměření dotačních programů MK i pro další jednání s řídícími orgány (MK ČR, kraje, obce), odbornými školami, odborovým svazem pracovníků knihoven a dalšími orgány.

S výsledky průzkumů je veřejnost seznamována na řadě akcí, v periodickém tisku a sbornících. Analýza i možnost využití jejích výsledků v řídící, analytické i koncepční práci byla vysoce hodnocena odbornou veřejností.

Důvěrnost všech uvedených údajů je garantována a bez souhlasu knihovny nebudou nikde zveřejněny individuální údaje. Pokud byste potřebovala některé dílčí analýzy, kontaktujte: Mgr. Vladana Pillerová,vladana.pillerova@nkp.cz

Zprávy z průzkumů ke stažení:

Informace o mzdových tarifech viz dokument (.pdf)

09.05.2013

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR