Studijní a informační oddělení

ADRESA
Národní knihovna České republiky
Knihovnický institut - studijní a informační oddělení
Klementinum 190
110 00 Praha 1
2.patro

TELEFON
221 663 341 (vedoucí)
221 663 342
221 663 347 (Knihovna knihovnické literatury)
221 663 348
221 663 343

E-MAIL
eva.bartunkova@nkp.cz (vedoucí)
kkl@nkp.cz (Knihovna knihovnické literatury)

FAX
221 663 175

  • buduje a zpřístupňuje fondy knihovny a studovny knihovnické literatury
  • provádí registrující dokumentaci české knihovnické literatury a zveřejňuje ji v databázi KKL
  • zpracovává a zveřejňuje studijně rozborové zprávy k aktuálním otázkám českého a světového knihovnictví
  • shromažďuje a zpřístupňuje informace o mezinárodních programech a iniciativách v oblasti knihovnictví a informačních věd, o vztazích mezinárodních politických struktur ke knihovnictví, zpřístupňuje jejich dokumenty, doporučení apod.
  • buduje databáze z oboru knihovnictví a informačních věd: KKL, TDKIV, KZK, KSL
  • ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze vytváří oborovou bránu KIV
  • zpřístupňuje nejdůležitější zahraniční báze dat z oblasti knihovnictví a informační vědy
  • spolupracuje na aktuálních, časově vymezených úkolech průzkumového rázu
  • podílí se na vydávání oborového periodika Knihovna a Knihovna plus
  • podílí se na budování portálu Knihovnického institutu Informace pro knihovny

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK

Mgr. Eva Bartůňková (vedoucí odd.)

13.07.2012

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR