CALIMERA

Úvod

CALIMERAProjekt PULMAN (Public Libraries Mobilizing Advanced Net) financovaný Evropskou komisí a realizovaný v letech 2001 -2003 byl zaměřen na rozvoj veřejných knihoven v Evropě a hlavně na jejich transformaci v konkurenceschopná zařízení digitálního věku.

Ve dnech 13. a 14. března 2003 se konala v portugalském Oeiras závěrečná konference tohoto projektu, která byla nejen vyvrcholením a ukončením více než dvouleté činnosti, ale také setkáním, na kterém se uvažovalo o dalších perspektivách započatých aktivit.

V rámci 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je perspektivní subprogram zaměřený na oblast místních kulturních služeb, vytváření elektronických "pamětí obcí" a spolupráce při zpřístupňování místních a regionálních kulturních hodnot. Než však dojde k vyhlášení tohoto programu bude nutno vytvořit podmínky a strategii společného postupu v oblasti místních veřejných knihoven, archivů a muzeí, která se stane základem pro zhodnocení kulturního dědictví v regionech a přilákání politické i finanční podpory.
Proto bude probíhat za finanční podpory Evropské komise osmnáctiměsíční koordinační akce
CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access), která se bude opírat o výsledky, jichž bylo dosaženo při budování vzorové sítě projektu PULMAN, který vytvořil zázemí pro podporu úspěšné praxe v místních institucích v rámci Evropy a poskytne základ pro realizaci výše uvedené akce. Projekt bude také podporovat koordinaci pokud jde o příbuzné aktivity v oblasti programu Kulturní dědictví pro všechny a spolupracovat s dalšími projekty zpracovávanými a financovanými v rámci Evropské komise jež jsou zaměřeny na zpřístupňování kulturního dědictví.

CALIMERA bude také využívat doporučení a směrnic k digitalizaci, jež jsou zpracovávány v rámci projektu MINERVA s přihlédnutím k potřebám místních institucí.( Minerva usiluje o propojení ministerstev členských států EU tak, aby docházelo k diskusi, rozvoji vzájemných vztahů a harmonizaci aktivit prováděných v oblasti digitalizace kulturních a vědeckých dokumentů a koordinovanému zpracovávání doporučení a směrnic týkajících se digitalizace, metadat a dlouhodobého zpřístupňování a uchovávání digitalizovaných dokumentů.)

25.11.2004 - Miroslav Ressler

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR